phone icon location icon

 1. Bedrijven & Particulieren 0543-551500
 2. Pensioenen 0543-551414
Headerimage
Assurantiën Pensioenen Hypotheken

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In een steeds complexere wereld waar hoge eisen aan kwaliteit wordt gesteld, krijgt u te maken met steeds kritischer wordende werknemers, consumenten en leveranciers. Ook al heeft u uw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims neemt alleen maar toe. Een goede Aansprakelijkheidsverzekering is dan ook absoluut noodzakelijk.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt optimale zekerheid. U bent hiermee verzekerd voor de financiële gevolgen van ongevallen en beroepsziekten die tijdens werktijd zijn ontstaan (werkgeversaansprakelijkheid). Maar ook als uw werknemers schade aan derden toebrengen (bedrijfsaansprakelijkheid) biedt deze verzekering uitkomst.

Soms kunt u door kleine aanpassingen het aansprakelijkheidsrisico aanzienlijk verminderen. Verantwoord met risico's omgaan is daarom net zo belangrijk als verzekeren.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking op gemaakte beroepsfouten of verzuimen bij de uitoefening van het beroep. het gaat hierbij vaak om contractuele aansprakelijkheid waarbij mensen financieel benadeeld worden zonder dat de zaken worden beschadigd en/of letsel wordt toegebracht.

Als architect of raadgevend ingenieurs hebt u dagelijks te maken met projecten van opdrachtgevers. Daarbij zijn de leveringsvoorwaarden en de opdrachtomschrijving het juridische uitgangspunt voor een overeenkomst tussen u en uw opdrachtgevers. Een vergissing bij de uitvoering van uw werk kan u duur komen te staan. Zeker ook omdat met de projecten zelf vaak grote bedragen gemoeid zijn. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De invoering van de anti-misbruik wetgeving heeft grote gevolgen gehad voor bestuurders, commissarissen en beleidsmedewerkers.

Sinds deze invoering kan deze groep persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als het door hen gevoerde beleid negatieve consequenties heeft die tot faillissement van de rechtspersoon hebben geleid.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders, commissarissen en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn bij een vennootschap maar ook voor verenigingen en stichtingen.

Voorbeeld: u bekleedt als vrijwilliger bij een tennisvereniging een bestuursfunctie, dan bent u dus eventueel aan te spreken op uw privévermogen.

De wet stelt namelijk dat u als gewezen bestuurder/commissarissen/beleidsbepaler in persoon kan worden aangesproken 'indien het ontstaan van de betalingsonmacht te wijten is aan uw kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voor een verwijtbaar handelen of nalaten'.

De dekking van de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt u bescherming van uw persoonlijk vermogen. Daarnaast geldt dat ook de kosten van verweer zoals advocaat- en proceskosten, als het eventueel te betalen schadebedrag verzekerd zijn tot maximaal de gekozen verzekerde som van de polis. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus zeer gewenst indien u een dergelijke functie bekleed.

Milieuschadeverzekering
Werkt uw onderneming met stoffen die, als ze onbedoeld in het milieu terecht komen, schade kunnen veroorzaken? Dan biedt de Milieuschadeverzekering uitkomst.

Naast saneringskosten op het eigen terrein of op het terrein van derden, dekt deze verzekering:

 • onderzoekskosten;
 • kosten van rechtsbijstand;
 • kosten om verdere schade te beperken/voorkomen (bereddingskosten);
 • kosten van preventieve opruiming;
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest;

Ook kosten die een gevolg van sanering zijn, zijn gedekt:

 • noodzakelijke kosten om de sanering uit te voeren;
 • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
 • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
 • bedrijfsschade als gevolg van sanering.

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen (WABM)
Uw aansprakelijkheid als werkgever is door een uitspraak van de Hoge Raad uitgebreid. Overkomt uw werknemer tijdens werktijd als bestuurder een ongeval, dan kunt u als werkgever voor zijn schade aansprakelijk worden gesteld!

Schade in de vorm van compensatie van verlies van toekomstig verdienvermogen en smartengeld is niet gedekt onder uw WA verzekering of uw Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De WABM biedt dan uitkomst.

De WABM dekt de werkgeversaansprakelijkheid voor schade van medewerkers als bestuurder van een motorrijtuig. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar eigendom van het voertuig of type gebruik.

De schade kan bestaan uit:

 • immateriële schade. Kan onder meer bestaan uit compensatie van verlies van toekomstig verdienvermogen door lichamelijk letsel, smartengeld of kosten voor huishoudelijke hulp;
 • materiele schade, zoals schade aan het motorrijtuig van de werknemer.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
Een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering is onmisbaar in de huidige claimcultuur. Steeds vaker worden disputen uitgevochten in de rechtzaal en niet meer aan het bureau. De claims worden tot het maximale opgerekt en de redelijkheid is daarbij vaak ver te zoeken. Hierbij kan een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering een goede investering zijn omdat juridische kosten behoorlijk kunnen oplopen, zeker bij een slepend conflict. Ook voor het verkrijgen van het recht en het overnemen van de incasso bij wanbetaling biedt deze verzekering dekking.

Er zijn verschillende modules die u kunt afstemmen op uw situatie:

 • geschillen met de overheid;
 • instellen van een vordering op een wettelijk aansprakelijke derde;
 • geschillen betreffende vestiging van bedrijf of praktijk in een pand, koop, aannemingsovereenkomsten en huur van onroerend goed, onteigening en buren rechterlijke geschillen;
 • geschillen voortkomend uit overeenkomsten zoals koop, huur, reparatie, diensten, kantoorinventaris, machines en motorrijtuigen.
Terug naar het overzicht
© 2024 H.Jansen Assurantie Groep
 • Adfiz
 • RMIA
 • KIFID
 • NVGA
Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!